USM 2015
VÄRJA DAMER YNGRE UNGDOM

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
LUNDQVIST FORD Ella  GFK GÖTEBORG    V 0 0 1 0 0,200 -16 6
STRANNEGÅRD Siri  GFK GÖTEBORG  2   0 3 3 3 0,000 -14 11
GORDON ACHOUR Salma  FFF STOCKHOLM  V V   1 V 4 0,600 8 20
DROUGGE Liv  FFF STOCKHOLM  V V V   V V 1,000 13 25
BLICKANDER Emma  KF99 KUNGSBACKA  V V 2 4   0 0,400 -3 16
GRANEVIK Elsa  FKC KARLSKRONA  V V V 4 V   0,800 12 24

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
SENNERLIN HOLM Engla  FKC KARLSKRONA    V 0 2 2 0 0,200 -13 9
OTTOSSON Maja  FKC KARLSKRONA  2   2 3 2 3 0,000 -13 12
EKMAN Ingrid  FFF STOCKHOLM  V V   0 V V2 0,800 5 17
TJULIN Selma  FFF STOCKHOLM  V V V   V V 1,000 20 25
SAMUELSSON Nora  GFK GÖTEBORG  V V 4 0   2 0,400 -3 16
KRANSFORS Filippa  KF99 KUNGSBACKA  V V 1 0 V   0,600 4 16

 

  Poule No 3 - 11:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
HEDBERG Olivia  FFF STOCKHOLM    V V V V V V 1,000 19 30
GORDON ACHOUR Runa  FFF STOCKHOLM  3   V V V V V 0,833 14 28
MEURLINGER Nicole  FFF STOCKHOLM  0 4   1 V V V 0,500 4 20
MANN Beatrix  GOFK VISBY  4 4 V   V V V 0,667 10 28
SVERNVALL Lova  GFK GÖTEBORG  1 0 0 3   4 V 0,167 -15 13
HOLMGREN Elsa  FKC KARLSKRONA  1 0 0 3 V   V 0,333 -12 14
ERIKSSON Hilda  EGF SOLNA  2 1 1 1 3 2   0,000 -20 10

 
Document
engarde-escrime - 2015-05-23 12:56:13
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently